Doručení ve speciálním termoboxu

Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti

Mini Melts sp. z o.o.

se sídlem ul. Królowej Jadwigi 281, 30-234 Kraków

identifikační číslo: 6772404019

zapsané do rejstříku podnikatelů vedeného Státním soudním rejstříkem s číslem KRS: 0000621848, jejíž registrační spisy jsou zapsány Obvodním soudem pro Krakov – Střed v Krakově, 11. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.minimelts.cz

 

Adresa pro doručování:

Mini Melts Sp. z o.o.

Królowej Jadwigi 281

30-234 Kraków

Polsko

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Mini Melts sp. z o.o., se sídlem ul. Królowej Jadwigi 281, 30-234 Kraków, identifikační číslo: 6772404019, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeného Státním soudním rejstříkem s číslem KRS: 0000621848, jejíž registrační spisy jsou zapsány Obvodním soudem pro Krakov – Střed v Krakově, 11. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.minimelts.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“)
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně os.r.o. bchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.7. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Internetového obchodu, je společnost Mini Melts Sp. z o. o. oprávněna účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla.
2.8. Společnost Mini Melts Sp. z o. o. neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky
3.4. Objednávku zboží v internetovém obchodě lze provést pouze na adresu do České republiky a prostřednictvím k tomu určeného interaktivního objednávkového formuláře umístěného na Internetové stránce (dále jen „Objednávka“). Podmínkou úspěšného dokončení a odeslání Objednávky je označení objednávaného zboží, potvrzení kupní ceny za Zboží a řádné a úplné vyplnění všech povinných údajů.
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.7. Zákazník může svoji objednávku zrušit pouze do okamžiku zahájení expedice objednaného zboží. V takovém případě má společnost Mini Melts sp. z o.o. nárok na náhradu všech výdajů, včetně škody, které ji v souvislosti s takovým zrušením Objednávky vznikly.
3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.10. Prodávající má právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému za cestu tam a zpět a balnému.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. č. 89 2490 0005 0000 4600 5191 8559 (CZK), 37 2490 0005 0000 4600 2610 5467 (EUR), vedený u společnosti ALIOR BANK (dále jen „účet prodávajícího“);
4.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systemu PAYPAL; PAYU;
4.1.3. bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, 4.7. vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Pro vyloučení všech pochybností se dále konstatuje, že nelze vrátit Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Zboží, které je poškozené, nese znaky používání či je jinak znehodnoceno nebo jehož obal je porušen.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@minimelts.cz
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@minimelts.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu který naleznete zde.
9.2. Kupující odesláním objednávky a vyjádřením osobitého souhlasu potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a přenos, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, zejména právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingové komunikace, je-li takový souhlas udělen. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, může požádat prodávajícího o vysvětlení, podat námitku nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav, a dále může požadovat zejména blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
9.4. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Soubory cookies jsou soubory obsahující malé množství dat, odesílané webovou stránkou a uchovávané na konečném zařízení kupujícího (uživatele stránek), např. na počítači, smartphonu nebo tabletu.
10.1.1. Webová stránka používá soubory cookies pro následující účely: Zajištění správné funkčnosti webové stránky a zjednodušení nákupního postupu (např. udržení relace po přihlášení, uložení provedených nákupů, identifikace kupujícího);
10.1.2. Marketingové akce;
10.1.3. Vytváření statistik návštěvnosti webové stránky a shromažďování informací o způsobu používání webové stránky pro vylepšení její struktury a obsahu.

10.2. Všechny soubory cookies, které využívá webová stránka, mohou mít dočasnou nebo trvalou podobu. Dočasné soubory cookies jsou odstraňovány zavřením internetového prohlížeče uživatele stránek. Trvalé soubory cookies jsou uchovávány i po ukončení prohlížení webové stránky a slouží k uchovávání informací, které usnadňují a urychlují později přístup k webové stránce (heslo, přihlašovací jméno) a využívání jejích služeb.
10.3. Prohlížení webové stránky beze změn v nastavení internetového prohlížeče, které by se týkaly souborů cookies, se považuje za vyjádření souhlasu s jejich uložením v paměti konečného zařízení uživatele, o čemž je uživatel řádně a včas informován. V libovolném okamžiku lze využívání souborů cookies blokovat a odstranit trvalé soubory cookies využitím příslušných nastavení, které jsou dostupné v internetovém prohlížeči. Podrobné informace o možnostech a způsobech zacházení se soubory cookies jsou tradičně dostupné v záložce Pomoc (Help) v menu příslušného internetového prohlížeče.
10.4. Blokace nebo omezení využití souborů cookie může znemožnit správné použití některých aplikací dostupných na stránkách Obchodu

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Zboží zasílá prodávající pouze na území České republiky.
11.2. Zákazník je při Objednávce zboží povinen závazně zvolit jím vybraný způsob doručení (odběru) zboží a řádně a úplně uvést svoji adresu pro doručení
11.3. Doručování je realizováno prostřednictvím kurýrní společnosti. Produkty Mini Melts jsou baleny ve speciálních termoboxech (termo krabičky), které jsou vybaveny plátky suchého ledu. Suchý led je ideálním přírodním ochlazovačem.
11.4. Společnost Mini Melts sp z o.o. odesílá objednávky od pondělí do úterý. Doručování prostřednictvím společností GLS.
11.5. Není-li dohodnuto jinak, bude zboží odesláno na dodací adresu uvedenou zákazníkem. V objednávce může zákazník uvést jinou doručovací adresu (např. Soused, místo výkonu práce). Zákazník musí zajistit, aby dodané produkty byly vyjmuty z krabice nejpozději večer v den dodání a umístěny do mrazničky pro další chlazení.
Po tomto okamžiku (do chvíle doručení produktu) Mini Melts sp. z o.o. nepřebírá žádnou záruku za řádné chlazení přepravovaného zboží. Zákazník musí okamžitě po přijetí zásilky zkontrolovat stav zmrazení dodávaného zboží. Pokud dodaná zmrzlina již není zmrzlá, ale již je tekutá, neprodleně kontaktujte společnost Mini Melts Sp. z o. o. V takovém případě již zboží není vhodné ke spotřebě. V případě zmrzliny Mini Melts musí být zachováván chladicí řetězec, nemůže se se znovu zmrazovat.

12. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MANIPULACI SE SUCHÝM LEDEM
Suchý led je nehořlavý, netoxický, bez zápachu a bez chuti, je schválen pro chlazení potravin. Ve vysokých koncentracích, zejména v malých a stísněných prostorech, může způsobit závratě, únavu a ztrátu vědomí. Přímý kontakt s pevným oxidem uhličitým (CO2) (suchý led) může způsobit popáleniny . Suchý led by měl být skladován pouze v uzavřených potravinových obalech (nebo nádobách) a v originálním obalu, ve kterém byl dodán.
Naše plátky suchého ledu (obdélníkového tvaru) jsou baleny v bílé fólii, což výrazně minimalizuje riziko omrzlin. Platí nicméně následující pravidla:
• Nedotýkejte se suchého ledu holýma rukama. Hrozí nebezpečí omrzlin.
• Suchý led nemá nic společného s ledem. Není určen k lidské spotřebě. Nesmí se jíst ani používat k chlazení nápojů. Kousání nebo polykání suchého ledu může vést k trvalé invaliditě nebo smrti!
• Veškeré vady nebo poškození obalu, ve kterém byl suchý led dodán, nahlaste dodavateli.
• Při provádění činností, jako je odstraňování suchého ledu nebo ukládání suchého ledu do jiné nádoby, používejte teplé rukavice nebo plastové lžíce.
• Pokud stoupne hladina CO2, opusťte místnost a vyvětrejte ji.
• Chraňte jej před otevřeným ohněm / zdroji tepla.

12.1. PRVNÍ POMOC

• Kontaktu s pokožkou: Omrzliny na pokožce opláchněte vlažnou vodou po dobu asi 15 minut, poté je přikryjte sterilním obvazem a vyhledejte lékaře. Pokud je oděv přilepený na kůži, nesnažte se jej odstranit.
• Kontakt s očima: Bolestivé a obtížně se hojící omrzliny mohou způsobit trvalé poškození očí. Po kontaktu se suchým ledem ihned opláchněte vlažnou vodou a vyplachujte dalších 15 minut. Poté přikryjte sterilním obvazem. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Vdechnutí: Lidé, kteří rychle dýchají, mají bolesti hlavy, nejsou schopni se pohybovat nebo jsou v bezvědomí, je nutné přemístit na čerstvý vzduch a zachovat klid. V případě apnoe zavolejte lékaře a poskytněte umělé dýchání.
• Dušení: V případě dušení okamžitě vyhledejte lékaře.
• Požití: NEPOLYKEJTE! Polykání suchého ledu může vést k těžkým vnitřním zraněním. Lékařská pomoc by měla být poskytnuta okamžitě.

12.2. SPRÁVNÁ LIKVIDACE

12.2.1. Suchý led přechovávejte pouze v otevřených, tj. Dobře větraných prostorách. (Suchý led se odpařuje automaticky, k jeho odstranění nejsou nutné žádné další kroky).
12.2.2. Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli obsahu bezpečnostních pokynů na našich webových stránkách. Společnost není odpovědná za jakékoli fyzické poškození způsobené sobě nebo ostatním použitím suchého ledu.

13. PŘENOS RIZIKA
Pokud je zákazníkem spotřebitel ve smyslu Občanského zákoníku Zákona o ochraně spotřebitele, nebezpečí ztráty nebo poškození zboží se na spotřebitele vztahuje terpve okamžikem předání zboží jemu nebo třetí osobě jiné než je jím určený dopravce. , podle § 2121 NOZ. Pokud je zákazníkem podnikatel, přechází riziko ztráty nebo poškození zboží na zákazníka v okamžiku, kdy společnost Mini Melts sp z o.o. předá zboží kurýrní společnosti

14. ODPOVĚDNOST
14.1. Společnost Mini Melts sp. z o.o. nese smluvní a mimosmluvní odpovědnost za úmyslnou a hrubou nedbalost.
14.2. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.
14.3. Mini Melts sp. z o.o. nenese odpovědnost za nesprávnou manipulaci se suchým ledem.
14.3.1 Zákazník bere na vědomí, že si přečetl výše uvedená pravidla (bod 12) pro manipulaci se suchým ledem a je si vědom, že manipulace se suchým ledem je přirozeným rizikem, které zákazník přijímá.
14.3.2. Zákazník se zavazuje být při zacházení se suchým ledem opatrný a pokud možno ve svém vlastním zájmu vyloučí jakékoli riziko.
14.3.3. Zákazník si je vědom toho, že nebezpečí může nastat také v případě, že jiní lidé nebudou dodržovat pravidla pro manipulaci se suchým ledem a přijmou rizika, která mohou vést ke zranění osob nebo škodám na majetku, za která neneseme odpovědnost.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
15.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Mini Melts Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 281, 30-234 Kraków, Polsko; adresa elektronické pošty: info@minimelts.cz
15.5. Naše společnost si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.

 

nahoru
Obchod je v režimu zobrazení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy Shoper Premium